magyar_falu_program

csodaszarvasNyári ügyeleti rend 2024

Fogadó órák
2023/2024Étkezés térítési díjak 2022 szeptembertől

Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Deli-Ispaics Rita
iskolai védőnő
06/30/233-3018

Iskolapszichológus:

Szerdahelyi László
06/30/133-9286

intézményünkben elérhető:
kedd 8-13 óráig

szerdahelyilaszlo1

@gmail.com

Bevett egyházak

Eljárásrend hit-és erkölcstan oktatás

Katolikus hitoktatás 2023

Református hitoktatás 2023


Tanulói mulasztás igazolása


Adatkezelési tájékoztató


Iskolai szociális segítő


kreta


fb

blog

hatartalanul


Határtalanul Horvátország, Szlovénia 2023

Határtalanul Horvátország, Szlovénia autóbusz 2023

Határtalanul 2023 Lendva

 Határtalanul 2023 Abbázia

Aradtól Kőrösfőig 2023

A legnevezetesebb látnivalók Aradtól Kőrösfőig

Határtalanul Erdély 2023 képek

Határtalanul Erdély
autóbusz 2023


Erdélyi út 2023 ppt

Erdély
nevezetességei 2023 ppt


Elek Apó meséi 2023 pptHatártalanul 2022

Határtalanul 2019

megvalosult_hatartalanul_2023

bgaAz Ált. Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapít- vány adószáma: 18960466-1-20, melyet kérjük tüntessenek fel SZJA bevallásuk 1%-ról rendelkező nyilatkozatában, ill. egyéb felajánlásaikat várjuk a 74500217-10121083 számú bankszámlánkra. Köszönettel: az Isk. tanulói és tanárai.
  dij

   KÖSZÖNTŐ    
  Kedves Látogatók!

Köszöntjük Önöket az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola honlapján.
E rövid ismertetővel szeretnénk tájékoztatni Önöket az iskolánkban folyó munkáról, céljainkról, eredményeinkről.


Iskolánkban a 2020/2021-es tanévben beiratkozott diákok egy olyan oktatási módszerrel kezdték meg iskolai munkájukat, mely a zökkenőmentes iskolakezdést és olvasástanulást helyezi előtérbe. A Ványi Ágnes- Szűcs Antal Mór által kidolgozott Mesezene módszerrel az első osztályban játék a tanulás. Szó szerint is.

A gyerekek az első tanítási naptól kezdve betűkkel ismerkednek, mely nehéz munkában lufik és játékok vannak a segítségükre, így az óvodai játékos foglalkozások és a mesék iskolai szintre emelkednek.

Szeptember elején a Hangok erdejében és Lufilakban kezdődik a kaland, ahonnét minden olvasás órán kiszabadul egy-egy játék vagy lufi, akik személyesen hozzák el az osztálynak a megtanulandó betűt/hangot. A lufik szállítják a magánhangzókat, segítségükkel az érzelmek kifejezésére kiemelkedő hangsúlyt tudunk fektetni, a mássalhangzók játékok segítségével érkeznek hozzánk. Mindkét csoport nagyon szeret zörögni, zajongani, hangot adni, így minden órára jut egy-egy zörejkórus, vagy egyéb zenés-zörgős-hangos feladat, melynek segítségével pihenni, feltöltődni is lehet a tanóra alatt, amellett, hogy a gyerekek a hármas asszociáció segítségével hallják a hangokat, látják a szájformát, látják a figurákat, így mélyen rögzül bennük a betű és a hozzá kapcsolódó hang és forma. A meghívott lufik természetesen igazi, nagyra fújt lufik, míg a játékok nagyrészt kézzel készített, horgolt játékok, melyekkel a gyerekek a délutáni foglalkozásokon szívesen játszanak.


Nyugodt tempóban, a gyerekek egyéni ütemének megfelelően, fokozatos terheléssel sajátíttatjuk el a tudnivalókat. Pedagógusaink lelkiismeretes, igényes munkája eredményeként diákjaink kiemelkedő helyezéseket érnek el a tanulmányi és sportversenyeken.

A 8 tanév alatt legtehetségesebbnek bizonyult diákunk a Dr. Szántó Imre-díj büszke tulajdonosa lehet és átveheti az ezzel járó pénzjutalmat is, mellyel névadónk családja kívánja támogatni továbbtanulását. Névadónk unokája 2023-ban megalapította a Reál Tehetség díjat, melyet a reál tudományok területén kimagasló eredményt elért tanuló kaphat meg.

Idegen nyelvet (angol, német) 4. osztálytól tanulnak a gyerekek. 
A számítástechnika alapjaival korszerű gépekkel felszerelt informatikateremben ismerkedhetnek tanulóink
– 3. osztálytól kezdve – tanóra keretében.
Gyermekeink 1. és 2. osztályban úszásoktatásban részesülnek.
A gyógytestnevelést, logopédiát és fejlesztő foglalkozást igénylő gyerekekkel képzett pedagógus foglalkozik.

A szabadidő hasznos és értelmes eltöltését szakköreink változatossága biztosítja:
Diákjaink választhatnak informatika, német és angol nyelvi, színjátszó, furulya, atlétika, történelem szakkörök közül, tagjai lehetnek énekkarunknak.
A kínálatot önköltséges labdarugó és akrobatikus rocky edzésekkel bővítettük.

Az osztálykirándulások és a nyári táborok Magyarország megismerésére irányulnak.
Az erdei iskola, amellyel a természet szeretetére, megbecsülésére nevelünk, az Alsópáhoki Óvoda és Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatásával valósul meg a mindenkori 4. osztályos tanulóink számára.
Számos osztályszintű szabadidős programot is szervezünk, amelyek közül kiemelnénk a színház-, mozi- és múzeumlátogatásokat.
 

 
   ISKOLÁNKRÓL Ugrás a lap tetejére!   

 
Az elemi iskola fejlődése Páhokon is a báró Eötvös József által alkotott 1868: XXXVIII. tc., a népiskolai törvény által kijelölt keretek mentén ment végbe.
Az alsó szintű népoktatás a dualizmus későbbi korszakában is az abban kijelölt keretek között történt.

A népiskolai törvény kimondta az általános tanköte- lezettséget 6-12 éves korig, illetve az ismétlő iskolával együtt 15 éves korig. Létrehozta az egységes állami tanfelügyeletet, előírta a kötelező tantárgyakat, és a tanítói állást képesítéséhez kötötte.

A tanítás Alsópáhokon 1890-ig egy tanteremben folyt, mely a nádfedeles kántortanító lakással egy fedél alatt volt. Az egyetlen tanterem idő jártával – főkép a nép- iskola kötelezettségének kimondása után – elégtelen lett a tanulók befogadása.
Bár a tanterem elég nagy volt, mégis 160-170 tankö-
  Dr. Szántó Imre Általános Iskola - Alsópáhok
teles tanítására teljesen alkalmatlan. A népiskolai törvény ugyanis egy osztályban csak 80 tanulót engedé- lyezett egy tanító keze alá.

Az új iskola 1891-ben épült fel. Volt benne két tanterem, és az osztálytanító számára egy szoba. A régi tanteremet raktárnak és faháznak használták.
1891 előtt csak négy osztály volt. Az 1891/92. tanévben kezdődött az V-VI. osztály.
Az alsópáhoki iskola 1948-ban már hat tanerővel működött.
1945 nyarán megindult a nyolcosztályos alsópáhoki iskolának a létrehozatala.
1948 február 1. óta a felsőpáhoki iskola az Alsópáhok körzeti általános iskola egyik alsó tagozata lett.
1950 szeptemberében Alsópáhok körzet két iskoláját, Hévizet és Egregyet lecsatolták, így az iskola körzet négy iskolából állt.
 

 
   DR. SZÁNTÓ IMRE Ugrás a lap tetejére!   

  Szántó Imre 1920. november 8-án született Alsópáhokon.
Elemi iskoláit itt végezte 1926-1932 között, végig kitűnő eredménnyel. 1932-től a keszthelyi premontrei gimnázium tanulója. Kiváló tanulmányi eredménye miatt tandíjmentességet kapott 8 éven át. 1940-ben kitűnő eredménnyel érettségizett.

1946 november 5-én kinevezést nyert Budapestre a X. kerületi Százados úti polgári, majd általános iskolába.
1948 szeptember 1-től - 1950-ig a keszthelyi premontrei gimnáziumban tanított. Innét került az egri Tanárképző Főiskola Történeti tanszékére, mint megbízott tanszékvezető adjunktus.
1957 márciusában a Tudományos Minősítő Bizottság „Alsópáhok története, Egy dunántúli falu” című munkáját kandidátusi értekezésként elfogadta, s ezzel elnyerte a történelemtudomány kandidátusa fokozatot. A könyv 1960-ban jelent meg a Tankönyvkiadó gondozásában.
Dr. Szántó Imre adjunktusként, docensként később pedig főiskolai tanárként vezette a tanszéket.
1961 - 1966-ig az egri Tanárképző Főiskola igazgatója volt.
1966-ban került a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Középkori Magyar Történeti Tanszékére, ahol 1967 - 1983-ig tanszékvezető volt. 1969-ben egyetemi tanárnak nevezeték ki.

Nyugdíjas éveiben 1986-ban költözött vissza szülőföldjére, ahol 1990-ben Alsópáhok község Önkormányzatának támogatásával ismét megjelentette Alsópáhok és Felsőpáhok története című átdolgozott és kibővített munkáját.
Hévíz történetének megírásáért 1992-ben Hévíz város a Pro Urbe Hévíz kitüntetéssel jutalmazta.
1993 május 2-án halt meg Hévízen, sírja a hévízi temetőben található.

Dr. Szántó Imre élete
 

Dr. Szántó Imre élete
   Intézmény adatai:
 
  Név: Dr. Szántó Imre Általános Iskola

  OM: 037531
 
  Feladatellátási hely: 8394 Alsópáhok, Fő u. 122.

  Igazgató: Borsosné Csányi Éva

  Igazgatóhelyettes: Juhászné Sulyok Adrienn

  Iskolatitkár: Szántó Istvánné

  E-mail: info@alsopahokiskola.hu

  honlap: www.alsopahokiskola.hu

  Telefon:  06/30/569-8556

  Telefon: 06/30/165-5594

  az intézmény nyitvatartása: hétköznap: 7.00-tól - 18.00 óráig

  Fenntartó adatai:

  Fenntartó neve: Nagykanizsai Tankerületi Központ

  Székhely: 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.
 
  Képviselő: Magyar Ferenc

  E-mail: nagykanizsa@kk.gov.hu

  Telefon: 06/93/795-203 
   AKTUÁLIS Ugrás a lap tetejére!   

        Az alábbi linken tekinthető meg az „Alapvető Jogok Biztosának felhívása a gyermekek oktatáshoz való jogának a pedagógus sztrájk alatti érvényesülése érdekében” című állásfoglalás: https://www.ajbh.hu/-/2670755-47

Document made with KompoZer