Az Ált. Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapít- vány adószáma: 18960466120, melyre várjuk adójuk 1 %-át, ill. egyéb felajánlásaikat. Köszönettel: az Isk. tanulói és tanárai.
  d

   PEDAGÓGIAI PROGRAM    

  I.    A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA                      VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
  

II.   A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI                      PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE
 

III. N E V E L É S I  P R O G R A M   
PEDAGÓGIAI ALAPELVEK
AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ- OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM
A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS  FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK
A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI
A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE
AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI
KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, A TANULÓKKAL, AZ ISKOLA PARTNEREIVEL,
AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTELI  RENDJE
AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI
AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTÉTELEI

IV.  H E L Y I   T A N T E R V   
A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK
KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMOK AZ 1–4. ÉVFOLYAMON
KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMOK AZ 5–8. ÉVFOLYAMON
A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA
A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE
A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE
A TANULÓK SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE
AZ ISKOLAI JUTALMAZÁSOK ÉS FORMÁI
A TANULÓI BÜNTETÉSEK ÉS FORMÁI
AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS RENDJE, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE
AZ OTTHONI ÍRÁSBELI HÁZI FELADAT KIADÁSÁNAK KORLÁTAI
A CSOPORTBONTÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI
TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

V.    A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL,                          NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK   
A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA
A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

VI.   A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA                            VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK   
  PP  
 
   SZMSZ - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ugrás a lap tetejére!   

 
Általános rendelkezések
A köznevelési intézmény általános jellemzői
Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok
Az intézmény munkarendje
Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei
Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje
A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
Az intézményi hagyományok ápolása
Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata
Záró rendelkezések
  szmsz  

   HÁZIREND Ugrás a lap tetejére!   

 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
JOGOK ÉS KÖTELESSÉGE  
A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, A TANULÓK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI
SZÜLŐ KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI, KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL
AZ ISKOLA MUNKARENDJE
AZ ISKOLAI, TANULÓI MUNKAREND, A TANÓRAI ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE
FELMENTÉS AZ ISKOLAI ELFOGLALTSÁG ALÓL, KIKÉRŐ
A TANULÓ KÉSÉSÉNEK, TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, IGAZOLÁSA, TÁVOZÁSI ENGEDÉLYEK
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A TANULÓK JUTALMAZÁSA
FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK
AZ ISKOLAI TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
A TANULÓK TANTÁRGY- TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁS VÁLASZTÁSÁNAK RENDJE
ERKÖLCSTAN, HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSA
AZ ISKOLA HELYISÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI, ESZKÖZEI, ÉS AZ UDVAR HASZNÁLATÁNAK RENDJE
AZ ISKOLA ÁLTAL AZ ISKOLÁN KÍVÜL SZERVEZETT, A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁS
TANULÓI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKEGYEZTETÉS – DIÁKKÖRÖK, DIÁKÖNKORMÁNYZAT 
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELVEI
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK
EGYÉB SZABÁLYOK
AZ ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA JELENTKEZŐK FELVÉTELE, ÁTVÉTELE ÉS A SORSOLÁSSAL TÖRTÉNŐ FELVÉTEL SZABÁLYAI
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  hazirend